Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

06/07/2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα Σύμβασης Διάρκεια Αριθμός ατόμων
101ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Λογιστών8 μήνες1
102ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Πολιτικός Μηχανικός8 μήνες1
103ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί8 μήνες2
104ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Ηλεκτρολόγος8 μήνες1
105ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων8 μήνες2
106ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες
Υδραυλικοί
8 μήνες3
107ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Χειριστές χωματουργικού
μηχανήματος
(Χειριστές Μ.Ε. Εκσκαφέας- Φορτωτής)
8 μήνες2

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Ανακοίνωση: Αρχείο
  • Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ): Αρχείο
  • Α1 – Παράρτημα Απόδειξης Xειρισμού H/Y: Αρχείο 
  • Α2 – Παράρτημα Γλωσσομάθειας: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΠΕ , ΤΕ: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ, ΥΕ: Αρχείο

Τελευταία τροποποίηση: 06/07/2021

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.