Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

06/07/2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης 
Υπηρεσία  Ειδικότητα  Σύμβασης Διάρκεια  Αριθμός ατόμων
101 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Λογιστών 8 μήνες 1
102 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 8 μήνες 1
103 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2
104 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες 1
105 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 8 μήνες 2
106 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες
Υδραυλικοί
8 μήνες 3
107 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Χειριστές χωματουργικού
μηχανήματος
(Χειριστές Μ.Ε. Εκσκαφέας- Φορτωτής)
8 μήνες 2

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Ανακοίνωση: Αρχείο
  • Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ): Αρχείο
  • Α1 – Παράρτημα Απόδειξης Xειρισμού H/Y: Αρχείο 
  • Α2 – Παράρτημα Γλωσσομάθειας: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΠΕ , ΤΕ: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ, ΥΕ: Αρχείο

Τελευταία τροποποίηση: 06/07/2021

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.