Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 01/2020 ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

28/07/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα 28/07/2020 οι πίνακες Κατάταξης και Αποριπτέων (8 φύλλα) των θέσεων της ΣΟΧ 01/2020 της ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογισμένες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20€).

Σχετικά αρχεία

Πρακτικό  Αρχείο PDF ( 141 KB)

Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2020

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.