Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

08/06/2023

Η Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Ειδικότητα Σύμβασης Διάρκεια Αριθμός ατόμων
101 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 3
102 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτωνέργου
8 μήνες 2
103 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
104 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Λογιστικού 8 μήνες 2
105 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 2
106 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 8 μήνες 3
107 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 2
108 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE) 8 μήνες 1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 έως 22/06/2023

 

Σχετικά Αρχεία

  • Ανακοίνωση: Αρχείο
  • Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ): Αρχείο
  • Α1 – Παράρτημα Απόδειξης Xειρισμού H/Y: Αρχείο
  • Α2 – Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΠΕ, ΤΕ: Αρχείο
  • Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ, ΥΕ: Αρχείο

 

Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.