Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

08/06/2023

Η Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Ειδικότητα Σύμβασης Διάρκεια Αριθμός ατόμων
101ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Υδραυλικών8 μήνες3
102ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Χειριστών
μηχανημάτωνέργου
8 μήνες2
103ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Ηλεκτρολόγων8 μήνες1
104ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Λογιστικού8 μήνες2
105ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Πολιτικών Μηχανικών8 μήνες2
106ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού8 μήνες3
107ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Υδραυλικών8 μήνες2
108ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)8 μήνες1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 έως 22/06/2023

 

Σχετικά Αρχεία

 

Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.