Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

14/08/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 90/2018 απόφαση του Δ.Σ.
  2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17018/10-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (όπως ισχύουν σήμερα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά ‘ΕΝΤΕΚΑ (11) υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2 μήνες 3
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής) 2 μήνες 1
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΤΕ Λογιστών

(Διοικητικού – Λογιστικού)

2 μήνες 1
105 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΤΕ Πολίτικων Μηχανικών 2 μήνες 1
106 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 2 μήνες 2
107 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 2 μήνες 1
108 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού Δήμος Φαιστού TE Οικονομικό – Διοικητικό 2 μήνες 1

 Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ: Πρόσκληση

 

Τελευταία τροποποίηση: 23/08/2018

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.