Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

05/03/2019

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με τους ακόλουθους όρους:

  1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.
  2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.
  3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ (Μοίρες Δημοτικό Μέγαρο).
  4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
  • Οικονομική προσφορά
  • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Μοίρες Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 704 00 τ.θ. 60, ΜΟΙΡΕΣ Κρήτης, έως και την Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 14.30. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ .

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψιν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με βάση την οποία θα υποβάλλει την πρόταση στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάθεση του ελέγχου.

Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2018 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ: Πρόσκληση

Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2019

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.