Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ➡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού ότι η πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ»

05/04/2023

Φωτογραφίες χρονολογίου
✅ ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ➡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού ότι η πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 6.261.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α., εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε αφορά: • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Δεκαέξι χιλιάδων (16.000) έξυπνων μετρητών Κατανάλωσης (ΕΜΚ) σε υφιστάμενες οικιακές υδατοπαροχές του Δήμου Φαιστού. Η εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομετρητών και η σύγκριση των καταγεγραμμένων τιμών με τα δεδομένα καταγραφής θα προσδώσει τις πληροφορίες εκείνες που πιθανώς να υποδείξουν την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο με άμεσο τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες για το σημείο στο οποίο εντοπίζονται οι διαρροές, αλλά και για το συνολικό μέγεθός τους, • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Επικοινωνιακού Εξοπλισμού (Ε.Ε.). Η εγκατάσταση αναμεταδοτών και συγκεντρωτών δεδομένων στο Δήμο Φαιστού θα συντελέσει στην αυτόματη ανάγνωση των δεδομένων κατανάλωσης και των συναγερμών των ψηφιακών υδρομετρητών που θα βρίσκονται εντός της ακτίνας κάλυψής τους, • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας – Πίεσης (ΤΣΕΠΠ) με σκοπό τη μέτρηση της πίεσης του παρεχόμενου ύδατος, και την εξασφάλιση βέλτιστης ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο, • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) οι οποίοι θα οδηγήσουν στον άμεσο εντοπισμό των διαρροών, τη λήψη των δεδομένων και των προγραμματισμό των ψηφιακών υδρομετρητών και την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, • Προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικών και εφαρμογών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται τα δεδομένα από τους νέους σταθμούς ελέγχου, θα επιτυγχάνεται η διασύνδεση με τους καταναλωτές και ο εντοπισμός διαρροών, • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, • Παράδοση υλικού τεκμηρίωσης και • Δοκιμαστική λειτουργία.
✅ ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
➡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥΕνημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού ότι η πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 6.261.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α., εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε αφορά:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Δεκαέξι χιλιάδων (16.000) έξυπνων μετρητών Κατανάλωσης (ΕΜΚ) σε υφιστάμενες οικιακές υδατοπαροχές του Δήμου Φαιστού. Η εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομετρητών και η σύγκριση των καταγεγραμμένων τιμών με τα δεδομένα καταγραφής θα προσδώσει τις πληροφορίες εκείνες που πιθανώς να υποδείξουν την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο με άμεσο τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες για το σημείο στο οποίο εντοπίζονται οι διαρροές, αλλά και για το συνολικό μέγεθός τους,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Επικοινωνιακού Εξοπλισμού (Ε.Ε.). Η εγκατάσταση αναμεταδοτών και συγκεντρωτών δεδομένων στο Δήμο Φαιστού θα συντελέσει στην αυτόματη ανάγνωση των δεδομένων κατανάλωσης και των συναγερμών των ψηφιακών υδρομετρητών που θα βρίσκονται εντός της ακτίνας κάλυψής τους,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας – Πίεσης (ΤΣΕΠΠ) με σκοπό τη μέτρηση της πίεσης του παρεχόμενου ύδατος, και την εξασφάλιση βέλτιστης ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο,
• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) οι οποίοι θα οδηγήσουν στον άμεσο εντοπισμό των διαρροών, τη λήψη των δεδομένων και των προγραμματισμό των ψηφιακών υδρομετρητών και την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών,
• Προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικών και εφαρμογών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται τα δεδομένα από τους νέους σταθμούς ελέγχου, θα επιτυγχάνεται η διασύνδεση με τους καταναλωτές και ο εντοπισμός διαρροών,
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας,
• Παράδοση υλικού τεκμηρίωσης και
• Δοκιμαστική λειτουργία.

Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.