Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Υλικών Δικτύων Ύδρευσης-Υδρόμετρα»

08/02/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Υλικών Δικτύων Ύδρευσης-Υδρόμετρα» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού (συντήρηση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης), Προϋπολογισμού: 74.380,16  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στη σχετική  αγορά, να υποβάλουν εγγράφως σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά τους οι υποψήφιοι προσκομίζουν δείγματα και prospectus για κάθε ένα από τα είδη που απαιτούνται και για τα οποία είναι υποψήφιοι , τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της ως άνω προμήθειας.

Σχετικά έγγραφα

Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2019

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.