Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

06/06/2023

📣ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 12.290.833,10 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 288.000,00 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.).

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Φαιστού ότι αναρτήθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελούν:
🔹Η κατασκευή εσωτερικού δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Πιτσιδίων στην Ε.Ε.Λ. Ματάλων συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των απαραίτητων αντλιοστασίων.
🔹Η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης Πιτσιδίων.
🔹Η προμήθεια Ε.Ε.Λ. Βώρων τύπου compact.
🔹Η κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Βώρων στην Ε.Ε.Λ. Βώρων.
🔹Oι εργασίες συμπλήρωσης των υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης του οικισμού Φανερωμένης καθώς και οι εργασίες σύνδεσής τους με την Ε.Ε.Λ. Βώρων.
🔹 Η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης Βώρων.
🔹 Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κουσέ και η σύνδεσή του με την Ε.Ε.Λ. Μοιρών.
🔹 Ο εκσυγχρονισμός του ΗΜ εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ. Τυμπακίου και Ε.Ε.Λ. Ματάλων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση.

 

Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.