Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού υποβλήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ύψους 44.406.526,92€.

21/09/2023

Κατά την τελευταία τετραετία με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προς τους πολίτες, υποβλήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ύψους 44.406.526,92€.
Οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση:
🔹 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 12.197.890,42€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης – αντλιοστασίων Πιτσιδίων – Ματάλων προϋπολογισμού 2.789.599,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Βώρων – Φανερωμένης προϋπολογισμού 4.300.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 3ο: Aντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βώρων προϋπολογισμού 391.853,60€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 4ο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κουσέ προϋπολογισμού 220.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 5ο: Εκσυγχρονισμός ΗΜ εξοπλισμού ΕΕΛ Τυμπακίου και ΕΕΛ Ματάλων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση προϋπολογισμού 4.301.380,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά ακινήτων σε Βώρους – Φανερωμένη – Πιτσίδια προϋπολογισμού 41.497,32€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 2ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 3ο: Υπηρεσίες και εργασίες αρχαιολόγου προϋπολογισμού 148.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
🔹 Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος καταγραφής ενδείξεων από έξυπνους μετρητές νερού μέσω κατάλληλου επικοινωνιακού δικτύου στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 6.261.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (Το Φ.Π.Α. ύψους 1.502.760,00€ θα καλυφτεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού)
🔹 Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 4.946.350,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Κόκκινου Πύργου προϋπολογισμού 1.950.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Σκουρβούλων προϋπολογισμού 2.180.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 3ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Κλήματος προϋπολογισμού 720.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω προϋπολογισμού 11.000,00€.
• Συνοδό υποέργο 2ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 85.350,00€.
🔹 Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης κι εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Τυμπακίου προϋπολογισμού 3.057.350,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Τυμπακίου προϋπολογισμού 373.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πιτσιδίων προϋπολογισμού 2.550.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 133.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
🔹 Αντικατάσταση παροχών δικτύου ύδρευσης Μοιρών προϋπολογισμού 644.611,19€ χωρίς Φ.Π.Α. σε συνέχεια του ήδη εγκεκριμένου έργου με τίτλο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών προϋπολογισμού 2.997.369,25€ χωρίς Φ.Π.Α. που εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
🔹 Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαρού προϋπολογισμού 216.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
🔹 Εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Σίβας – Καμηλάρι – Καλαμάκι στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 124.000,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων προϋπολογισμού 86.800,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Επισκευή των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πηγαϊδακίων στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 72.540,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζαρού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
🔹 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων υδρευτικών υποδομών στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Επισκευή δύο (2) γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Τυμπακίου και την Τ.Κ. Γαλιάς του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων υδρευτικών υποδομών στο Δήμο Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Ξενύχτης» της Τ.Κ. Σίβα προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς και την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης στην Τ.Κ. Καμηλαρίου προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Επισκευή δύο (2) γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 37.200,00€ με Φ.Π.Α.
🔹 Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Τ.Κ. Ζαρού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν κατατεθεί και είναι εν αναμονή απόφασης έγκρισης:
🔹Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων στους οικισμούς Βορίζια, Καμηλάρι και Καλαμάκι του Δήμου Φαιστού συνολικού προϋπολογισμού 9.693.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Βοριζίων προϋπολογισμού 1.150.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Καμηλαρίου και Καλαμακίου προϋπολογισμού 8.330.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω προϋπολογισμού 53.700,00€.
• Συνοδό υποέργο 2ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 160.000,00€.
🔹 Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 3.744.631,31€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια μη ενεργοβόρων Αντλιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 2.775.517,58€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 964.153,73€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
🔹 Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προϋπολογισμού 1.434.804,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού προϋπολογισμού 1.429.844,00€
• Συνοδό υποέργο 1ο: Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4.960,00€
🔹 Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης κι εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μοιρών προϋπολογισμού 1.612.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 1ο: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Μοιρών προϋπολογισμού 711.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Κύριο υποέργο 2ο: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλιάς προϋπολογισμού 875.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
• Συνοδό υποέργο 1ο: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 26.300,00€.
Οι προτάσεις χρηματοδότησης που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά τροποποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν από την τωρινή:
🔹 Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση Φτεριά προϋπολογισμού 78.400,00€ με Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς την προϊσταμένη Αρχή)
🔹 Αντικατάσταση γεώτρησης Σίβα προϋπολογισμού 49.100,04€ χωρίς Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)
🔹 Προμήθεια H/M για την αξιοποίηση γεώτρησης ΦΑΟ-94 προϋπολογισμού 15.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)
🔹 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση «Αϊ Γιάννης» του Δήμου Φαιστού προϋπολογισμού 203.850,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)
🔹 Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση “Σφακάκια-Λουριά” προϋπολογισμού 6.190,28€ χωρίς Φ.Π.Α. (τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα υλοποίησης)

Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.