Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Λειτουργία – Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μοιρών, Τυμπακίου & Ματάλων”

25/11/2016

Ο Φορέας Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & ΜΑΤΑΛΩΝ

και Προϋπολογισμού 74.370,24 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των Νόμων 4412/2016, 3463/2006, 3852/2010 και 4250/2014
καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω υπηρεσίας.

 

 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc 191 ΚΒ)

3. Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΤΕΥΔ) (.pdf 224 KB)

Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2017

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.