Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό ΔίκαιοΕνωσιακό Δίκαιο
Υγειονομική διάταξη 6ης Σεπτεμβρίου 2017
Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 4485/2017 - Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 4483/2017 - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Nόμος 4412/2016 - Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 4257/ 2014 - Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 4071/2012 - Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3852/2010 - Καλλικράτης
Νέα αρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3861/2010 - Πρόγραμμα Διαύγεια
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Nόμος 3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
KYA 145116 - Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3812/2009 - Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Nόμος 3614/2007 - Διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2190/1994 - AΣΕΠ
 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2286/1995 - Προμήθειες δημόσιου τομέα
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2266/1994
Έλεγχος δημοσίου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 1418/84
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-word-o”]
Νόμος 3833/2010 - Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3731/2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Nόμος 3634/2008 - Ενιαίο τέλος ακινήτων
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
ΚΥΑ 43504/2005 - Αδειες χρήσης υδάτων
Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2647/1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3801/2009
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Π.Δ. 51/2007 σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000/
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Προεδρικό διάταγμα 51
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2503/1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2307/1995
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2738/1999
Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3199 /2003- Προστασία και διαχείριση των υδάτων
Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3463/2006 - Νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 2860/2000 - Διαχείριση , παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3389/2005
Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3320/2005
Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τους Ο.Τ.Α..
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3316/2005 - Ανάθεση μελετών
Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3091/2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3075/2002 - Τροποποίηση και συμπλήρωση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3074/2002
Γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του σώματος επιθεωρητών – ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του συντονιστικού οργάνου επιθεώρησης και ελέγχου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3052/2002
Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3051/2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος 3013/2002 - Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2992/2002 - Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2946/2001 - Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις
Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.  
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2937/2001 - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών Υπηρεσιών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2880/2001 - Πρόγραμμα 'ΠΟΛΙΤΕΙΑ' για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2839/2000 - Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2790/2000 - Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 2790/2000 – Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2744/1999 - Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2647 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2349/1995 - Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Προεδρικό Διάταγμα 609/85 - Κατασκευή δημοσίων έργων
Κατασκευή δημοσίων έργων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-word-o”]
Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-word-o”]
Oδηγία 91/271 - Οδηγία του συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Οδηγία του συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
ΑΔΑ : ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει
Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Θέματα σε σχέση με τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό
Θέματα σε σχέση με την νομοθεσία για το πόσιμο νερό.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Κανονισμός (EK) αριθ. 1264/1999 - Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1264/1999 – Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Κανονισμός (EK) αριθ. 1265/1999 - Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1265/1999 – Του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 - Του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 - Του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την Ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 – Του συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 2000/60/ΕΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 2004/17/EΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οδηγία 2004/17/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 2004/18/ΕΚ - Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/51/Ευρατόμ – Του συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου 2013 περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 2005/51/ΕΚ - Της επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγείας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος ΩΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγείας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος ΩΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 98/83/ - Του συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Οδηγία 98/83/ του συμβουλίουτης 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]
Οδηγία 98/15/ΕΚ - Της επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράπτημα Ι αυτής
Οδηγία 98/15/ΕΚ της επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής.
Κατεβάστε το αρχείο: [icon name=”file-pdf-o”]

 

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.