Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Θεσμικό Πλαίσιο (Παλιό)

Ελληνική ΝομοθεσίαΚοινοτικό Δίκαιο
Νόμος Υπ' Αριθμ. 4071/2012 - Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3943/2011 - Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
KYA 145116 - Καθορισμός Μέτρων, Όρων και Διαδικασιών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων και Άλλες Διατάξεις
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3861/2010 - Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3833/2010 - Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης
Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης .
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3812/2009 - Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και Άλλες Διατάξεις
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3801/2009 - Ρυθμίσεις Θεμάτων Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Άλλες Διατάξεις Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3731/2008 - Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και Ρυθμίσεις Λοιπών Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3634/2008 - Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων -Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και άλλες Διατάξεις
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Nόμος Υπ' Αριθμ. 3614/2007 - Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 –2013
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Π.Δ. 51/2007 - Καθορισμός Μέτρων και Διαδικασιών για την Ολοκληρωμένη Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων σε Συμμόρφωση με τις Διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη Θέσπιση Πλαισίου Κοινοτικής Δράσης στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νομοθεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2503/1997 - Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις
 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2307/1995 - Προσαρμογή Νομοθεσίας Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις Διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Άλλες Διατάξεις
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2190/1994-AΣΕΠ - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την Επιλογή Προσωπικού και Ρύθμιση Θεμάτων Διοίκησης
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
ΚΥΑ 43504/2005 - Κατηγορίες Αδειών Χρήσης Υδάτων και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησής τους, Διαδικασία Έκδοσης, Περιεχόμενο και Διάρκεια Ισχύος Αυτών
Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3199 /2003 - Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3463/2006 - Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2860/2000 - Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις
Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3389/2005 - Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3320/2005 - Ρυθμίσεις θεμάτων για το Προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τους Ο.Τ.Α.
Ρυθμίσεις θεμάτων για το Προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τους Ο.Τ.Α..
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3316/2005 - Ανάθεση και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις
Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3091/2002 - Απλουστεύσεις και Βελτιώσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου και άλλες Διατάξεις
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3075/2002 - Τροποποίηση και Συμπλήρωση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες Διατάξεις
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3074/2002 - Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες Διατάξεις
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3052/2002 - Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον Τρόπο Απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες Ρυθμίσεις
Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3051/2002 - Συνταγματικά Κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και Συναφείς Ρυθμίσεις
 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3013/2002 - Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές Διατάξεις
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2992/2002 - Μέτρα για την Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς και την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και άλλες Διατάξεις.
 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2946/2001 - Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες Διατάξεις
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2937/2001 - Τροποποίηση και Συμπλήρωση των Διατάξεων που Αφορούν στην Επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε και άλλες Διατάξεις
 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2880/2001 - Πρόγραμμα 'ΠΟΛΙΤΕΙΑ' για τη Μεταρρύθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες Διατάξεις
Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2839/2000 - Ρυθμίσεις Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες Διατάξεις
 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2790/2000 - Αποκατάσταση των Παλιννοστούντων Ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες Διατάξεις
 Νόμος Υπ’ Αριθμ. 2790/2000 – Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2744/1999 - Ρυθμίσεις Θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες Διατάξεις
 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2647 - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2527/1997 - Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες Διατάξεις
 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2349/1995 - Ρύθμιση Θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και Ειδικών Θεμάτων Προσωπικού και Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες Διατάξεις
 Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2286/1995 - Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων
 Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 2266/1994 - Έλεγχος Δημόσιου Τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
 Έλεγχος δημόσιου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) Μειοδοτικό Σύστηµα Ανάθεσης των Δηµοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις
 Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Νόμος Υπ' Αριθμ. 1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') - Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων
 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Προεδρικό Διάταγμα 609/85 - Κατασκευή Δημοσίων Έργων
 Κατασκευή δημοσίων έργων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Προεδρικό Διάταγμα 171/87 - Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες Σχετικές Διατάξεις
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 - Του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την Ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την Κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 - Του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί Καθορισµού Γενικών Διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την Κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Oδηγία 91/271 - Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.
 Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 2004/18/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 2004/17/ Eκ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 2000/60/ Eκ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη Θέσπιση Πλαισίου Κοινοτικής Δράσης στον Τομέα την Πολιτικής των Υδάτων
Οδηγία 2000/60/ EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα την πολιτικής των υδάτων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Κανονισμός (EK) αριθ. 1265/1999 - Του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την Ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1265/1999 – ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Κανονισμός (EK) αριθ. 1264/1999 - Του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την Ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
Κανονισμός (EK) αριθ. 1264/1999 – ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου 1999 για την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 98/83/ Του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 Σχετικά με την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Οδηγία 98/83/ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 98/15/ΕΚ Της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για Τροποποίηση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον Αφορά Ορισμένες Απαιτήσεις οι Οποίες Καθορίζονται στο Παράστημα Ι αυτής
Ο∆ΗΓΙΑ 98/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράστημα Ι αυτής.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ
Οδηγία 2005/51/ΕΚ Της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την Τροποποίηση της Παραρτήματος ΧΧ της Οδηγείας 2004/17/ΕΚ και του Παραρτήματος ΩΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινωβουλίου και του Συμβουλίου περί Δημοσίων Συμβάσεων
 ΟΔΗΓΙΑ 2005/51/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων.
Κατεβάστε το αρχείο: εδώ

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.