Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ταυτότητα

Η Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών (Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ)»  συστάθηκε το έτος 2000, (αριθμ ΦΕΚ 761/21-06-2008, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το 2011 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών (Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ.) μετονομάζεται σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ).

Έδρα της επιχείρησης αποτελεί η έδρα του Δήμου Φαιστού με περιοχή δραστηριότητας της, τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φαιστού.

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

Σαν αρμοδιότητες της Επιχείρησης είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος

Η Επιχείρηση  είναι αρμόδια για την άσκηση των πάσης φύσεων δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης οικιστικών κέντρων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Φαιστού.

Αναλυτικά η ΔΕΥΑ Φαιστού είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριών υδάτων. Επιπλέον είναι αρμόδια για τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων στην περιοχή δραστηριότητας της.

Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα πάγια που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται από τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης.

Επίσης περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης είναι τα οικόπεδα- αγροτεμάχια, που βρίσκονται οι δεξαμενές και όλες οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, όπως και κάθε είδους κτίσματα και ακίνητα που θα της παραχωρηθούν ή θα αγοραστούν από την ΔΕΥΑ Φαιστού.

Τέλος περιουσιακά στοιχεία είναι οι υπόνομοι και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων ή όμβριων υδάτων, οι υπόνομοι , ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων, Καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχεί που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φαιστού στην ΔΕΥΑ Φαιστού

Τα έσοδα της Επιχείρησης προέρχονται κυρίως από:

 • Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Ια και 13Ν. Ν. 1069/1980)
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1εδ. Γ.Ν. Ν. 1069/1980)
 • Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1εδ. δ΄ και άρθρο 15Ν. 1069/1980)
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1εδ. ε’ Ν. Ν. 1069/1980)
 • Το τέλος χρήσεως υπονόμων ( άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Στ΄ Ν. Ν. 1069/1980)
 • Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1εδ. ζ΄ Ν. Ν. 1069/1980)
 • Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1εδ.  η΄.Ν. Ν. 1069/1980)
 • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1εδ. θ΄ Ν. 1069/1980)
 • Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1εδ. ι΄ Ν. Ν. 1069/1980)
 • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1εδ. ιβ΄ Ν. Ν. 1069/1980)
 • Δάνεια κληρονομιές δωρεές, και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/1980 όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν.2307/95.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.