Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ύδρευση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
( Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80 )

Άρθρο 1°: Αντικείμενο Κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (Δ.E.Y.A. ΦΑΙΣΤΟΥ)

Μέρος 1°: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2°

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ Τομέας Ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές. Το παρεχόμενο στους Δημότες νερό, χορηγείται σ’ αυτούς από τις εγκαταστάσεις και τα υδραγωγεία μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα σε κάθε τρίτο που δεν ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ:

 1. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση τρίτου επί των αντλιοστασίων, υδραγωγείων, εγκαταστάσεων, αγωγών και διακλαδώσεων του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
 2. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση επί του υδρομετρητή.
 3. Η οποιαδήποτε εργασία που μεταβάλλει την υδροληψία από τον αγωγό μέχρι το υδρόμετρο.
  Κάθε τέτοια ενέργεια επισύρει ποινικές ευθύνες και διώκεται αρμοδίως.
  Καμία κοινόχρηστη κρήνη δεν θα κατασκευάζεται με χρήση νερού από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ χωρίς την εγκριτική άδεια από το Δ.Σ. της επιχείρησης.
Άρθρο 3°
 1. Οι δεξαμενές ύδρευσης και τα αντλιοστάσια νερού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους θεσπιστούν στο μέλλον.
 2. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Η ροή του νερού κανονίζεται αποκλειστικά από την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ανάλογα με την επάρκειά του και τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών του Δήμου Φαιστού με απόλυτη προτεραιότητα στην οικιακή χρήση.
  Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Οποιεσδήποτε δαπάνες γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και χρεώνονται νομίμως σε τρίτους ( καταναλωτές, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π. ) εισπράττονται και με τον λογαριασμό ύδρευσης αυτού.
 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης και η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν δύναται να την παράσχει, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
 4. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.
  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται
 5. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του.
Άρθρο 4°: Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων.
 1. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του. Είναι δυνατόν, με απόφαση του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.
 2. Oι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Γενικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μέχρι την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή και οι αποφάσεις της θεωρούνται από τον ίδιο.
Άρθρο 5°

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.
Την ευθύνη για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση με την παροχή νερού. Δηλαδή συνεργεία σύνδεσης, υδρονομείς, καταμετρητές, συντηρητές. Η τυχόν αδιαφορία ή αποσιώπηση τέτοιων φαινομένων συνιστά παράβαση καθήκοντος. Οι εργαζόμενοι με αναφορά τους θα πρέπει να απευθύνονται απ’ ευθείας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ για τις παραπέρα ενέργειες ,χωρίς κάθε φορά να εξετάζονται οι περιπτώσεις από το Δ.Σ. εκτός της περίπτωσης που συντρέχουν ειδικοί λόγοι που επιβάλλεται να εξεταστούν.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησής του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.

Άρθρο 6°

Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ.
Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Οι υδραυλικοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν κανένα δικαίωμα επέμβασης στα δίκτυο πέραν των ιδιωτικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 7°

Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες ηλεκτρονικής μορφής (μια για κάθε παροχή).
Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για, τον κάθε υδρολήπτη της παροχής.
Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται oι χρηματικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
Η χορήγηση παροχών είναι απεριόριστης διάρκειας διατηρεί όμως η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ το δικαίωμα της διακοπής παροχής νερού εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας υγείας.
Επίσης μπορεί προσωρινά να διακόπτεται η παροχή νερού εφόσον συντρέχει λόγος επισκευής δικτύου ή άσκοπης σπατάλης νερού σε βάρος άλλων υδροληπτών χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση.
Για οποιαδήποτε τέτοια διακοπή η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ σε καμία αποζημίωση δεν υποχρεώνεται, έστω και αν οι υδρολήπτες υποστούν οποιαδήποτε ζημιά από την διακοπή της ροής του νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 8°: Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής.
Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, αποτελούν δε περιουσιακό στοιχείο της.
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ είναι υπεύθυνη για την συντήρηση τους, και εντάσσονται στο συνολικό δίκτυο της επιχείρησης.

Άρθρο 9°: Παροχές-Κατηγορίες παροχών.

Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης, με διάμετρο 1\2″ ή 3\4’’, και πυροσβεστικές παροχές. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαϊών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για Ύδρευση, η δε σύνδεση της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργοταξιακές, πρόσκαιρες παροχές.
Ο τρόπος σύνδεσης των παροχών αυτών ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και μπορεί να είναι διάφορος των μονίμων.

Άρθρο 10°: Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών.
 1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα ή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 1\2″ ή 3\4″ και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (Ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα ή πλαστικό σωλήνα είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο υλικό, βάσει των νεώτερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες ή αμιαντοσωλήνες για νέες παροχές ή επέκταση δικτύων.
 2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (ΚΟΛΕΚΤΕΡ). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές ( υδρόμετρα – φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια ) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον λογαριασμό ύδρευσης.
  Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη. Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π.
  και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνδεση της παροχής θα γίνεται μετά το τέλος ολόκληρης της εγκατάστασης παροχέτευσης ( εσωτερικά καταναλωτή, υδρόμετρο, αγωγός ) και μετά από την επιθεώρηση του υπεύθυνου της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ο οποίος και συντάσσει ειδικό πρωτόκολλο επιθεώρησης.
Άρθρο 11°: Θέση Παροχών.
 1. Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κ.λ.π. ή και στο πεζοδρόμιο μπροστά στην πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη (ΚΟΛΕΚΤΕΡ ), εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.
 2. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παράλληλων δρόμων και εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί με συλλέκτη (ΚΟΛΕΚΤΕΡ ) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης.
 3. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.
 4. Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ ‘αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
Άρθρο 12°: Διάμετρος Παροχών και Μετρητών.
 1. Οι παροχές οικιακής χρήσης έχουν διάμετρο 1\2″ και οι παροχές επαγγελματικής χρήσης ( ξενοδοχεία κτλ ) εφόσον ζητηθεί από τον υδρολήπτη 3\4″ και συνδέονται με ταχυμετρικό ή ογκομετρικό μετρητή (υδρόμετρο). Η χορήγηση μεγαλύτερης διατομής απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ κατ’ εξαίρεση των παραπάνω.
 2. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό, εκτιμούμενες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Προβλεπόμενες, στο προσεχές μέλλον από τον υδρολήπτη, αυξημένες ανάγκες, θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί ένα κομμάτι ακόμη αργότερα για εξυπηρέτηση του ακινήτου.
  Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη (ΚΟΛΕΚΤΕΡ) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν επί του αγωγού διανομής αναμονές παροχών εφόσον δεν έχουν πληρωθεί και χωρίς υδρόμετρο.
 3. Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητού, μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης χρήσεως του υδρευόμενου ακινήτου.
 4. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
 5. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρθρο 13°: Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου.
 1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το 1923. Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές με σχέδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 2. Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά.
 3. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντα κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση.
  Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα δε έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.
 4. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ή η πρόσθετη δαπάνη καταβάλλεται από τον αιτούντα.
 5. Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη και αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εφόσον:
  1. Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα δώδεκα (12) μέτρα.
  2. Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές και είναι δυνατή η έκδοση αδείας τομής του οδοστρώματος.
  3. Ο δρόμος δεν έχει διαχωριστική νησίδα.
 6. Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό, που να συνδέονται με τον πιο κοντινό αγωγό διανομής, όχι όμως πέραν των εκατό ( 100 ) μέτρων ή αν ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Δ. Σ. της επιχείρησης.
 7. Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση.
 8. Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτηση του ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, στην οριστική της θέση. Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων.
  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.
Άρθρο 14°: Προεκτάσεις Αγωγών.
 1. Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε ενάντια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν σε κάποιον αρμόδιο μηχανικό την σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδορείθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.
 2. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14.1.
  Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (Βιομηχανίες και Κοινωφελή Ιδρύματα) είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο.
  Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως ειδικού προορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
Άρθρο 15°: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου ή Εκτός Οικισμού.
 1. Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Φαιστού ή και εκτός αυτών σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
 2. Διευκρινίζεται ότι αν η οδός παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η καθορισμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο γραμμή της οδού προς την περιοχή εκτός σχεδίου.
 3. Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ τα προβλεπόμενα από το Νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου και ελλείψει δικαιολογητικών απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
 4. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).
  Η κατ’ εξαίρεση, παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.2.
 5. Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός διανομής για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των εκατό (100) μέτρων, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη.
  Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
 6. Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού είναι το άθροισμα του μήκους της καθέτου από το ακίνητο πάνω όριο του εγκεκριμένου σχεδίου (για το εκτός σχεδίου τμήμα) και του μήκους από το πόδι της καθέτου μέχρι το τέρμα του αγωγού, μετρημένου βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας (για το εντός σχεδίου τμήμα).
 7. Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλης διαμέτρου στα Διοικητικά όρια έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, για την ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται ο Δήμος.
 8. Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να τοποθετεί προσωρινά την παροχή στην απέναντι διαμορφωμένη πλευρά. Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράτε στην απόσταση ακινήτου – ορίου εγκεκριμένου σχεδίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 16°: Μεταφορές.
 1. Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό σύμφωνα με τα εκτεθειμένα στο άρθρο 13.8. αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων από αυτές.
 2. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό.
  Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

  1. Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με την δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.
  2. Αν το υδρευόμενο ακίνητο είναι συνδεδεμένο με αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του συνδεόμενος με άλλον υπάρχοντα αγωγό, τότε μπορεί να την ζητήσει με δαπάνη του, με μεταφορά της μακριά από το ακίνητο του για να συνδεθεί με τον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή Θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.2.
 3. Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι’ αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον υδρολήπτη.
Άρθρο 17°: Ανυψώσεις- Καταβιβάσεις.

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης βαρύνει τον υδρολήπτη.

Άρθρο 18°: Μετατροπή παροχών.

Αν στις νέο παραλαμβανόμενες υδροδοτικές περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συμφωνούν με τον χρησιμοποιούμενο, από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, τύπο, η αρμόδια Υπηρεσία της προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές μα δαπάνη του υδρολήπτη.

Άρθρο 19°: Μετατοπίσεις Παροχών.
 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
 2. Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση.
Άρθρο 20°

Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσης της και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης. Αν οποιαδήποτε αιτηθείσα μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ότι πιθανώς εμπεριέχει κινδύνους ασφαλείας μπορεί να μην εγκριθεί.

Άρθρο 21°: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης.
 1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό ( προς την πλευρά του ακινήτου ) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1΄΄ ή πέρα από την εσωτερική ( προς την πλευρά του ακινήτου ) ωτίδα ( φλάντζα ) του μετρητή, στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1΄΄ και άνω με ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εξωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή.
 2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, με την απαραίτητη μηχανική αντοχή και ανοχή. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρόμετρου. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδρόμετρου.
 3. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα αντεπιστροφής.
 4. Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δε γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ σε διακοπή υδροδότησης.
 5. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 15 ατμ. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις 15 ατμ.
  Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
 6. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης ( ντεπόζιτα ) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων Δ, Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρμανσης, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
 7. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
 8. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
  Μέχρι την άρση του άτοπου η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
Άρθρο 22°: Μετρητές.

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.
Ο μετρητής ( υδρόμετρο ) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ από την οποία και μόνο τοποθετείται, αφαιρείται και συντηρείται. Ο τύπος του μετρητή αποτελεί απόλυτη επιλογή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Η κυριότητα των μέχρι σήμερα τοποθετηθέντων Υδρομέτρων μεταβιβάζεται αυτόματα στην Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με την έναρξη του παρόντος Κανονισμού.
Ο καταναλωτής χρεώνεται με το τέλος συντήρησης – αντικατάστασης υδρομέτρου το ύψος του οποίου καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ. Σ. της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Άρθρο 23°

Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση, που παρέχεται από την επιχείρηση, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Με την δήλωσή του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.τ.λ. καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ σχετικά με το θέμα αυτό.

Άρθρο 24°: Εκτέλεση εργασιών.

Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κ.τ.λ. γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει την εκτέλεσή τους ή μέρους αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνεται μόνο από τεχνικούς της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.

Άρθρο 25°

Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται:

 1. Προκαταβολή για επισκόπηση, έρευνα ή προμελέτη, εφόσον βέβαια απαιτείται κατά την εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, το ύψος της οποίας καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
 2. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. να -υπολογιστεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακίνητων με βάση μέση τιμή δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 Ν. 1069/80 ή μελλοντική του τροποποίηση. Σε άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται έργο μεγαλύτερης κλίμακας συντάσσεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο καταναλωτής ενημερώνεται με προσωπική επιστολή για την δαπάνη. Μετά την εκτέλεση του έργου, γίνεται απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση.
  Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εκπρόθεσμης καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
  Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχιση του.
  Μέρος τουλάχιστον της προϋπολογιζόμενης δαπάνης το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ προκαταβάλλεται. Ο χρόνος προκαταβολής του ποσού αυτού, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στην απαντητική επιστολή για την δαπάνη.
  Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
 3. Το δικαίωμα σύνδεσης ( πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των παροχών ), που αφορά νέες παροχές και η καταβολή του είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της σύνδεσης της παροχής. Το ύψος του δικαιώματος αυτού καθορίζεται αναλυτικά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και προκαταβάλλεται.
 4. Η δαπάνη έκδοσης αδείας τομής του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Αντ’ αυτού, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μπορεί να ζητήσει όπως η άδεια εξασφαλιστεί και προσκομιστεί από τον αιτούντα υδρολήπτη.
 5. Τυχόν δικαιώματα υπέρ τρίτων.
 6. Για την τοποθέτηση νέας παροχής καταβάλλεται ποσό δικαιώματος σύνδεσης (τέλος σύνδεσης ) καθοριζόμενο από το Δ.Σ. κατά κατηγορίες παροχών (πρόσκαιρες, μόνιμες κτλ ) ή τιμολογίων (κοινό, επαγγελματικό κ.τ.λ.) Το ποσό αυτό είναι πάγιο και δεν επιστρέφεται στον αιτούντα μετά την σύνδεση της παροχής. Είναι δε στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. η απαίτηση εγγυήσεων, οι οποίες καταβάλλονται από τον αιτούντα υδρολήπτη κατά τον χρόνο σύνδεσης ή επανασύνδεσης της παροχής. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά από αίτηση αφαίρεσης της παροχής από τον αιτούντα και εφόσον δεν εκκρεμούν κάθε είδους οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Το ύψος εγγύησης ορίζεται από το Δ.Σ. κατά κατηγορίες παροχών (πρόσκαιρες- μόνιμες κτλ.) ή τιμολογίων (κοινό, επαγγελματικό κ.τ.λ.)και το ύψος της αναπροσαρμόζεται όταν γίνεται διακοπή λόγω οφειλών.
  Η αξία που προϋπολογίστηκε ή καταβλήθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν πραγματοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά τον χρόνο εκτέλεσής της.
  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα χρήσης για την υδρευσή του.
  Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής.
  Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ καθώς και κάθε επέμβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη, και στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.
  ασκείται δε ποινική δίωξη. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδρομέτρου, επιβάλλεται και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό, δικαίωμα ελέγχου υδρομέτρου, το ύψος του οποίου επίσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της επιχείρησης. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ελέγχου, ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και θεωρείται από τον Γενικό Διευθυντή.
  Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1069/80 η δαπάνη κατασκευής της παροχής ύδρευσης του προς σύνδεση ακινήτου προκαταβάλλεται στην επιχείρηση. Στο ίδιο δελτίο λογαριασμού συνυπολογίζονται τα δικαιώματα και τα τέλη σύνδεσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τον τιμολόγιο της επιχείρησης. Έτσι συμπληρωμένο το δελτίο με τον τελικό λογαριασμό εισπράττεται από το ταμείο. Η οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται από την επιχείρηση μετά την εκτέλεση της εργασίας.
  Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται έργο μεγαλύτερης κλίμακας συντάσσεται ειδικός προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου γίνεται απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση.
Άρθρο 26°: Δαπάνη Προέκτασης.

Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το Άρθρο 14, εντός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση υδροδότησης.
Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απευθείας και η εκκαθάριση της δαπάνης με χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μπορεί μέρος ή όλη η δαπάνη να καταβληθεί από την επιχείρηση.
Είναι δυνατόν επίσης η Τεχνική Υπηρεσία να απαιτήσει από τους εξυπηρετούμενους από την επέκταση να εκτελέσουν μέρος των εργασιών.
Σ’ όλες τις περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ απαιτεί την προκαταβολή ενός ποσού καθοριζόμενο από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών έπειτα από προ-κοστολόγηση του έργου και εγκρινόμενο από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ Το τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους περιέχεται στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το Άρθρο 15, εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής ,αποκλειστικά στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση υδροδότησης.
Σε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού εφαρμόζεται αναλογικά στο Άρθρο 25.2.

.

Άρθρο 27°: Αξία Μεταφοράς — Ανύψωσης - Καταβίβασης
 1. Το κόστος της μεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη, καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.
 2. Στις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι υποχρεωτική, ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει την ορισθείσα προκαταβολή της, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ τον καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία ενός το πολύ μηνός μετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα, στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με την σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στον λογαριασμό ύδρευσης και εισπράττεται με την αξία του καταναλισκομένου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και εφαρμογή του άρθρου 32.
 3. Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε, σύμφωνα με το άρθρο 10.2 αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (ΚΟΛΕΚΤΕΡ). Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους ενώ η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον αιτούντα την νέα παροχή υδρολήπτη.
  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία, σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 συνέπειες.
Άρθρο 28°: Ματαίωση εγκατάστασης της Παροχής και άλλα συναφή.

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει την δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει την ματαίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια:

 1. Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό, πλην του κονδυλίου για την έρευνα ,την έκδοση άδειας εκσκαφής και τα υπέρ τρίτων δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεση τους.
 2. Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, επιστρέφεται το δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση και τα οριζόμενα στο άρθρο 25.
 3. Σε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται, μετά τον απολογισμό του έργου που έχει ήδη εκτελεστεί και προϋπολογισμό της δαπάνης τυχόν εργασιών λόγω ματαίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει.
  Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια(π.χ. ύπαρξη αγωγών ακάθαρτων υδάτων).
Άρθρο 29°: Διακοπή - Αφαίρεση Παροχών.
 1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
  1. Μετά από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής που ορίζει το Δ.Σ.
   Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς την Δ.Ε..ΥΑ. ΦΑΙΣΤΟΥ.
   Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ., καθώς και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης, εφόσον κρίνεται αναγκαία από το Γενικό Διευθυντή.
  2. Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στην διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης.
 2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται:
  1. Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.
  2. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Ιδιαίτερα σε περίπτωση βλάβης της παροχής από πρόθεση ή από βαριά αμέλεια του υδρολήπτη, αυτός διώκεται ποινικά για όλες τις δαπάνες που προέκυψαν από την πράξη του.
   Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ εφόσον προκαταβληθεί η σχετική δαπάνη.
Άρθρο 30

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη. Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας νερού (πάγια κατανάλωση)που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 31°: Κατηγορίες Τιμολογίων.

Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.
Ισχύει η χρέωση με το ακριβότερο τιμολόγιο για ακίνητα διαφορετικών κατηγορών υδροδότησης π.χ. σπίτι- καφενείο, σπίτι – οικοδομή κ.λ.π..

Άρθρο 32°

Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του-ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας) την αξία της πάγιας κατανάλωσης – καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στην νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό.
Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας διακόπτεται η παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επόμενη της λήξης και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Ή προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της Δ.Ε..Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή τόκων και των δικαιωμάτων διακοπής και επανασύνδεσης της παροχής. Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα, οριζόμενο από το Γενικό Διευθυντή, μετά την πάροδο του οποίου η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών. Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ τον χρεώνει με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ., μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.

Άρθρο 33°

Η λήψη των ενδείξεων των Υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίοδος κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη.
Η εφαρμογή της κυκλικής μέτρησης λειτουργεί ικανοποιητικά με περίοδο επανάληψης τεσσάρων μηνών και τέσσερις εργαζόμενους.
Οι ενδείξεις των υδρομέτρων δίδονται καθημερινά στη μηχανογράφηση και εκδίδονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί για τους καταναλωτές.
Παράλληλα με τις ενδείξεις δίδονται και διάφορα άλλα χρήσιμα, στοιχεία και πληροφορίες όπως αναγγελίες νέων υδρομέτρων, τυχόν βλάβες και το είδος αυτών κωδικοποιημένες μεταβολές στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία των υδρομέτρων και Δημοτών και γενικώς ότι στοιχείο θεωρείται χρήσιμο για την Υπηρεσία ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Με την καθημερινή καταμέτρηση οι καταμετρητές: α) παρακολουθούν για τυχόν-παράνομες συνδέσεις και, αν υπάρχουν δίνουν στοιχεία στον Γενικό Διευθυντή, β) ελέγχουν αν από κοινό υδρόμετρο υδροδοτούνται πολλά ακίνητα ώστε να χρεώνονται αυτά στον κοινό λογαριασμό, δηλαδή αύξηση των παγίων, γ) ειδοποιούν και ενημερώνουν τους Δημότες για τα τυχόν κατεστραμμένα φρεάτιά τους, δ) επίσης σε έντυπο γραμμογραφημένο κάθε καταμετρητής στο τέλος της καταμέτρησης των τομέων που είναι υπεύθυνος σημειώνει τις παρατηρήσεις του για τυχόν προβλήματα που συναντά ώστε να μπορεί η υπηρεσία να έχει μια συνοπτική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε κάθε καταμέτρηση.
Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δε γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφομένων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου.

Άρθρο 34°: Διαρροή Εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή ή αφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.

Άρθρο 35°: Στάσιμο ή ελαττωματικό Υδρόμετρο.

Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους ή σε άλλη περίπτωση η χρέωση είναι 40 κυβικά, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως, με κατ’ εκτίμηση κατανάλωση από τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιμο ή ελαττωματικό υδρόμετρο καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και τον υδρολήπτη και θεωρείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης.

Άρθρο 36°: Διαρροή στο Φρεάτιο.

Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το Ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να είναι στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

Άρθρο 37°: Καλυμμένο υδρόμετρο.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα ακαθαρσίες κ.τ.λ. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε. Η διαφορά της εκτιμώμενης κατανάλωσης με την πραγματική μεταφέρεται χρεωστικά ή πιστωτικά στον επόμενο λογαριασμό. Αντί της διακοπής η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρομέτρου ή στην αντικατάσταση του με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς.
Ειδικά η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη.

Άρθρο 38°: Αντικατάσταση Υδρομέτρου.

Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ προβαίνει σε αντικατάσταση του αυτεπάγγελτα. Το κόστος αντικατάστασης επιβαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.
Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει μόνος του νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ., επιπλέον δε η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ δικαιούται, να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

Άρθρο 39°

Για τις κάθε είδους οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωση τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ εκπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με αυτή ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρο έκαστος.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει-με την αίτηση παροχής νερού επ’ ονόματι του ή με ιδιαίτερη δήλωση – ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφαση του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται δε για σύνδεση της παροχής επ’ ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη.
Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ την αλλαγή της ιδιοκτησίας προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ελαττώματα της κυριότητας του ή απώλειας της.

Άρθρο 40°: Λαθραίες υδρεύσεις - Παράνομη Εμπορία Νερού – Εμπορία Νερού- Απαγορεύσεις.
 1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
  Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής καταναλώσεως (ορίζεται ειδικά για την περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ.) και πρόστιμο που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. της επιχείρησης και κατ’ ελάχιστο 150 Ευρώ. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή.
Άρθρο 41°: Παράνομη Χορήγηση Νερού – Εμπορία Νερού.

Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί με ειδικούς λογούς με απόφαση του Δ.Σ. και απαγορεύεται η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να παύση την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ. με ειδική απόφασή του.
Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση και δεν πληρώσει το σχετικό πρόστιμο, η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ αφαιρεί την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά του υδρολήπτη ή τρίτων.

Άρθρο 42°: Άλλες απαγορεύσεις.
 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ (υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.τ.λ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη.
  Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζεται το άρθρο 25 ως και το άρθρο 40.
  Οι υδραυλικοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν κανένα δικαίωμα επέμβασης στα δίκτυο πέραν των ιδιωτικών εγκαταστάσεων.
 2. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.
 3. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.
  Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή.
 4. Απαγορεύεται κάθε σύνδεση εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φαιστού, χωρίς προηγούμενη νόμιμη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ και του Δημοτικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και την ποσότητα του παρεχομένου ανά 24ωρο και μήνα νερού όπως και το σημείο σύνδεσης και τον τρόπο σύνδεσης τέτοιας παροχής.
 5. Απαγορεύεται κάθε σύνδεση εκτός Εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου σε όσους δεν έχουν μόνιμη κατοικία στον τόπο ή στο ακίνητο για το οποίο αιτούνται την παροχή ύδρευσης με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 6. Απαγορεύεται η χρήση του νερού ύδρευσης για άρδευση και πότισμα δένδρων, κήπων και λοιπών καλλωπιστικών φυτών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάτι τέτοιο θα συντάσσεται σχετική έκθεση από τον καταμετρητή της υπηρεσίας και θα εκδίδεται εντολή διακοπής της παροχής υδροδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ. Για την επανασύνδεση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Άρθρο 43°

Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από την Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές του ακινήτου.
Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόμενου και προστίμου οριζομένου από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ, κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιμο, σε βάρος του υδρολήπτη, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση εργοταξίου. Κατ’ εξαίρεση και για έργα κοινής ωφέλειας με απόφαση του Δ.Σ. και καθορισμό τιμολογίου επιτρέπεται η χορήγηση νερού από κοινή παροχή.
Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται, μετά από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου.
Θεωρείται ως νέα παροχή, με όλες τις συνέπειες του άρθρου 25 του παρόντος η χρήση παλιάς κοινής παροχής για την ύδρευση ανοικοδομηθέντος ακινήτου που, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιήθηκε ως εργοταξιακή.
Η ισχύς εργοταξιακής παροχής είναι μόνο για τρία (3) χρόνια δυνάμενη να παραταθεί μετά από αίτημα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ.

Άρθρο 44°

Η έκφραση « παροχή μπροστά στο ακίνητο» είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την παροχή εντός κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων στοών κ.τ.λ.
Την ευθύνη για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση με την παροχή νερού. Δηλαδή συνεργεία σύνδεσης, υδρονομείς, καταμετρητές, συντηρητές. Η τυχόν αδιαφορία ή αποσιώπηση τέτοιων φαινομένων συνιστά παράβαση καθήκοντος. Οι εργαζόμενου με αναφορά τους θα πρέπει να απευθύνονται απ’ ευθείας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ για τις παραπέρα ενέργειες, χωρίς κάθε φορά να εξετάζονται οι περιπτώσεις από το Δ.Σ.
Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με κανονιστικά ζητήματα Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο παρόν Κανονισμός από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Επιτρέπεται κάθε συμπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή μεταβολές στην σειρά των άρθρων του, μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και τελικής έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.