Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά:

 • Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Φαιστού εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία (άρθρο 6 του Ν. 2307/95).
 • Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μοιρών που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 • Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής
 • Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά ένα ο αριθμός των δημοτών κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα προτείνονται από τους οικείους φορείς.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και την υπηρεσία αποχέτευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (αρ.3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 278 του ΠΔ 410/95).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 207/του Ν. 1065/80).

Πρόεδρος
Δήμαρχος Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Αντιπρόεδρος
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

ΜΕΛΗ

 • Αρμουτάκη- Ροδουσάκη Βασιλεία
 • Φανουράκη Στυλιανή
 • Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 • Πωλιουδάκης Αντρέας
 • Μιχαηλίδης Μιχαήλ
 • Κουγιουμουτζης Ζαχαρίας
 • Σαραντουλάκης Ιωάννης
 • Θειδωράκης Γεώργιος
 • Πετρακογιώργη- Ανυφαντάκη Μαρία

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.