Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ανάλυση Λογαριασμού

Λογαριασμός Τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 

 

Αναλυτικά

 

Στην πάνω αριστερά γωνία του λογαριασμού αναγράφεται ο τύπος του λογαριασμού.

Ο τύποι του λογαριασμού μπορεί να είναι:

 • Έναντι Λογαριασμός: Δεν έχει γίνει καταμέτρηση του καταναλισκόμενου νερού.
 • Εκκαθαριστικός Λογαριασμός: Ο υπολογισμός του λογαριασμού γίνεται με βάση την τελευταία μέτρηση κατανάλωσης.

(1) Στοιχεία Λογαριασμού

 • Αριθμός Λογαριασμού: Ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναφέρεται στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
 • Προσαυξήσεις: Ποσό που προκύπτει από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Οι προσαυξήσεις αντιστοιχούν 8% ετησίων και υπολογίζονται ανά ημέρα.
 • Υπολ. Προσαυξήσεων: Προσαυξήσεις οι οποίες προσάπτονται σε προηγούμενες οφειλές μετά το πέρας της ημ. Έκδοσης του παρόντος λογαριασμού.

(2) Στοιχεία Οφειλέτη

 • Ιδιοκτήτης: Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Ένοικος: Διαφορετικά από τα στοιχεία του πεδίου “Ιδιοκτήτης” μόνο κατά την περίπτωση που υπάρχει ένοικος.
 • Διεύθυνση: Διεύθυνση ακινήτου που υδρεύεται.

(3) Στοιχεία Πληρωμής

 • Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: Ο μοναδικός αριθμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση του λογαριασμού με την μέθοδο της Ηλεκτρονικής Πληρωμής.
 • Κωδικός Πάγιας Εντολής: Ο μοναδικός κωδικός ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης με τη μέθοδο της Πάγιας εντολής.
 • Οφειλή Από Υπόλοιπο Δόσεων: Στο παρόν πεδίο θα αναγράφονται οφειλές από διακανονισμό πληρωμών. Η απουσία ποσού στο παρόν πεδίο ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ την μη ύπαρξη οφειλών από δόσεις.
 • Σύνολο Τρέχοντος Λογαριασμού: Το σύνολο του τρέχοντος λογαριασμού.
 • Ειδοποιήσεις – Μηνύματα: Σημαντικές ειδοποιήσεις/μηνύματα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού.

 

(4) Συνοπτικά ο Λογαριασμός

 • Ιδιοκτήτης: Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Ένοικος: Διαφορετικά από τα στοιχεία του πεδίου “Ιδιοκτήτης” μόνο κατά την περίπτωση που υπάρχει ένοικος.
 • Διεύθυνση: Διεύθυνση ακινήτου που υδρεύεται.
 • Αρ. Λογαριασμού: Μοναδικός αριθμός που αφοράει το παρόν έντυπο.
 • Αρ. Υδρομέτρου: Ο αριθμός του υδρόμετρου που αφορούν οι χρεώσεις.
 • Αρ. Μητρώου: Μοναδικός αριθμός εγγραφής στο σύστημα. Δηλώνει την τοποθεσία του υδρόμετρου και το πλήθος των υδρομέτρων που έχει στο όνομα του ο οφειλέτης.
 • Αρ. Διαδρομής: Χρησιμοποιείται από τους καταμετρητές της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού.
 • Δημ. Διαμέρισμα: που ανήκει το οίκημα που υδρεύεται.
 • Κατηγορία χρέωσες: Η κατηγορία με βάση την οποία γίνονται οι χρεώσεις στο παρόν οίκημα.
 • Ημ. Έκδοσης: Η ημερομηνία έκδοσης του παρόν λογαριασμού.

(5) Καταμέτρηση Υδρομέτρου

 • Από: Ημ. προηγούμενης καταμέτρησης.
 • Έως: Ημ. τελευταίας καταμέτρησης. Παραμένει κενό εάν ο λογαριασμός είναι κατηγορίας “Έναντι”.
 • Προηγούμενη ένδειξη: Τα κυβικά νερού της προηγούμενης καταμέτρησης.
 • Τελευταία ένδειξη: Τα κυβικά νερού της τελευταίας καταμέτρησης.
 • Κατανάλωση: Τα κυβικά του νερού που καταναλώθηκαν κατά το διάστημα από την προηγούμενη καταμέτρηση μέχρι την τελευταία καταμέτρηση.
 • Λήξη Προθεσμίας Πληρωμής: Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Μετά το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας ο λογαριασμός θεωρείται ληξιπρόθεσμος και εφαρμόζονται σε αυτόν οι νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Πληρωτέο Ποσό: Τελικό ποσό λογαριασμού.

(6) Ανάλυση Τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 • Περίοδος Υπολογισμού Παγίων: Τα πάγια υπολογίζονται δύο (2) φορές το έτος.
 • Έναντι Χρέωσης Νερού: Τα εκ παραδοχής κυβικά νερού τα οποία χρεώνονται κατά την έκδοση των έναντι λογαριασμών.
 • Χρέωση Νερού: Τα κυβικά νερού  που καταναλώθηκαν και χρεώνονται στον λογαριασμό.
 • Τέλος Χρήσης Υπονόμων: Υπολογίζεται ποσοστιαία (70%) επί την καταναλισκόμενης αξίας νερού.
 • Τέλος Συντήρησης: 0,60€ / μήνα
 • Ειδικό τέλος 80% Ν. 1069/80: Υπολογίζεται ποσοστιαία (80%) επί την καταναλισκόμενης αξίας νερού.
 • Πάγιο: Υπολογίζεται ποσοστιαία επί την καταναλισκόμενης αξίας νερού.
 • ΦΠΑ 24%: Εφαρμόζεται στο Τέλος Συντήρησης & στο Πάγιο.
 • ΦΠΑ 13% : Εφαρμόζεται στη Χρέωση Νερού & Ειδικό Τέλος.

(7) Συγκεντρωτικά Οφειλών

 • Προηγούμενες Οφειλές: Ποσό προηγούμενων οφειλών
 • Προσαυξήσεις: Προσαυξήσεις προηγούμενων οφειλών
 • Υπολ. Προσαυξήσεων: Υπολοίπου προσαυξήσεων προηγούμενων οφειλών
 • Τέλος Χαρτόσημου: Τέλος χαρτόσημου που εφαρμόζεται στις προσαυξήσεις
 • Στρογγ. Προηγ.: Στρογγυλοποίηση προηγούμενου λογαριασμού. Το ποσό στρογγυλοποίησης προηγούμενων λογαριασμών προσθαφαιρείτε στον τρέχων λογαριασμό.
 • Στρογγ. Τρέων.: Ποσό στρογγυλοποίησης τρέχοντος λογαριασμού.
 • Φ.Π.Α. 13% : Ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α
 • Φ.Π.Α 24% : Ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α

(8) Ταχυπληρωμή

 • Μέρος του λογαριασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και στους κατά τόπους αγροτικούς διανομείς.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.